Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Projekt UE

Realizowany przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. projekt inwestycyjny „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” to przedsięwzięcie o całkowitej wartości ponad 50 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 23 mln zł.

Prace nad przygotowaniem Projektu rozpoczęły się w roku 2006 i obejmowały: ocenę zasobów wodnych miasta i gminy Chodzież, prace koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowych, uzyskanie pozwoleń na budowę, przygotowanie studium wykonalności projektu oraz wniosku aplikacyjnego, który złożono w listopadzie 2009 roku w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych wniosek znalazł się wówczas na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do realizacji.

 

Nie czekając na przyznanie dofinansowania z Funduszu Spójności, Spółka rozpoczęła realizację zadań inwestycyjnych objętych Projektem w roku 2008. Do dnia podpisania umowy o dofinansowanie wybudowano m.in.: sieć kanalizacji sanitarnej w ul. ks. Józefiaka i Ofiar Gór Morzewskich, sieć wodociągową w ul. Józefiaka i sieć magistralną Chodzież - Oleśnica - Studzieniec. Ponadto przebudowano sieci wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ul. Buszczaka i Staszica, wyłączono z eksploatacji oczyszczalnię ścieków w Oleśnicy oraz odwiercono dwie studnie głębinowe.

 

Dofinansowanie z UE
15 marca 2012 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarta została umowa o dofinansowanie projektu.

 

Całkowity koszt projektu to.......................................50.298.011,00

Otrzymane dofinansowanie z UE wynosi....................23.587.700,09

 

Założenia
Celem Projektu jest dostosowanie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków do obecnych wymagań przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska. Optymalizacja technologii oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej; uzbrojenie w sieć zbiorczej kanalizacji sanitarnej terenów zurbanizowanych miasta i gminy Chodzież; zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez optymalizację pracy miejskiego i gminnego systemu wodociągowego.

Realizacja przedsięwzięcia zakończy się w roku 2015.

 

Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

  • budowę ponad 19 km sieci wodociągowej magistralnej łączącej systemy wodociągowe: miejski i gminny;
  • budowę i modernizację 22 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej;
  • budowę i modernizację 23 przepompowni ścieków;
  • budowę ponad 1 km sieci kanalizacji deszczowej w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej;
  • modernizację stacji uzdatniania wody w Podaninie oraz przy ul. Podgórnej w Chodzieży;
  • likwidację gminnej oczyszczalni ścieków w Oleśnicy i modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec-Łęg;
  • odwiert 3 studni głębinowych.

Z zaplanowanych 24 zadań inwestycyjnych do realizacji pozostaje 15, których zakończenie przewidziane jest najpóźniej do połowy 2015 roku.

 

KONTRAKT nr VIII
Zadanie nr 1. - Przebudowa systemu pompowego Milcz.
Zadanie nr 2. - Budowa sieci wodociągowej magistralnej Chodzież - Studzieniec - Milcz.
Zadanie nr 4. - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ul.Podgórna w Chodzieży.
Zadanie nr 5. - Modernizacja kanalizacji sanitarnej Buszczaka, Młyńska, Kochanowskiego w Chodzieży – etap II.
Zadanie nr 6 - Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. ks. Prymasa Wyszyńskiego, ks. Tomasza Malepszego w Chodzieży - rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

KONTRAKT nr V
Zadanie nr 1. „Modernizacja SUW Podanin”
Zadanie nr 2. „Odwiert studni głębinowej ujęcie Podanin III (rurociąg wody surowej).
Zadanie nr 3. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin Krystynka Stróżewo”.

 

KONTRAKT nr VII
Zadanie nr 1. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin Chodzież”.
Zadanie nr 2. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin Stróżewko Stróżewo”

 

KONTRAKT nr IX
Roboty budowlane wraz z projektowaniem.
Zadanie nr 1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Hallera, Witosa, Korfantego, Piłsudskiego w Chodzieży.
Zadanie nr 2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Osiede Kruczkowskiego w Chodzieży".

 

KONTRAKT NR VI
Zadanie nr 1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Gajowa, Chopina, Ujska, Fabryczna w Chodzieży.
Zadanie nr 2. Budowa sieci wodociągowej ul. Chopina, Ujska, Fabryczna w Chodzieży.

 

KONTRAKT NR IV
Zadanie. Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg”

 

m.s.