Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Zakończenie projektu

Zakończyła się największa od stu lat inwestycja wodociągowa, obejmująca obszar dwóch gmin - realizowany przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja projekt zatytułowany „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”.

Skala tego przedsięwzięcia da się porównać jedynie z budową chodzieskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 1914.

Inwestycja była przygotowywana już od roku 2006. Szczegółowe badanie zasobów wód podziemnych oraz możliwości ich wykorzystania na terenie miasta i gminy wskazało iż dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości dostaw wody, a także utrzymania odpowiedniej gospodarki ściekowej, konieczna jest gruntowna modernizacja i rozbudowa całego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Wówczas już powstały wielowariantowe koncepcje rozbudowy i unowocześnienia Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, a także rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji i wodociągów na terenie obu chodzieskich gmin.

Wartość inwestycji została już wtedy oszacowana na ponad 67 mln zł. Najważniejszymi założeniami było połączenie sieci gminnej i miejskiej ze wszystkimi tego konsekwencjami oraz dostosowanie oczyszczalni do wymogów ochrony środowiska i odbioru ścieków również z Gminy Chodzież.

W roku 2009 MWiK rozpoczęła starania o zewnętrzne środki na realizację ambitnego projektu. Kilkunastotomowy wniosek został zgłoszony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w listopadzie 2009 r. po dwóch latach pracy nad nim. Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania, ale na podpisanie umowy z funduszem trzeba było poczekać do marca 2012 r.

W międzyczasie, w oparciu o powołaną w 2008 r. Jednostkę Realizującą Projekt, MWiK rozpoczął prace. W tym okresie została wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej na ul. Ks. Józefiaka w Chodzieży oraz kanalizacja sanitarna na ul. Ofiar Gór Morzewskich, Wiejskiej i Błotnej. Przebudowano kanalizację sanitarną i zmodernizowano sieć wodociągową na ul. Buszczaka i Staszica w Chodzieży. Z eksploatacji została wyłączona oczyszczalnia ścieków w Oleśnicy. Powstało ponad 6 km sieci wodociągowej magistralnej na linii Chodzież - Oleśnica – Studzieniec.Odwiecono studnię głębinową ujęcie Ujska w Chodzieży. Odbyła się renowacja ujęcia Młyńska w Chodzieży.

Otrzymanie dofinansowania pozwoliło na przeprowadzenie najważniejszych i najdroższych zamierzeń. Była to przede wszystkim modernizacja i przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, która wzbogaciła się między innymi o nowe reaktory biologiczne i nową aparaturę kontrolno-pomiarową, monitorującą i sterującą. Całkowity koszt tej modernizacji wyniósł ponad 12 mln zł. Dzięki temu oczyszczalnia była w stanie przejąć ścieki, które wcześniej obsługiwała wyłączona z eksploatacji oczyszczalna w Oleśnicy oraz pełnić swą funkcję zgodnie z normami krajowym oraz unijnymi.

Do najbardziej spektakularnych realizacji należą ponadto stacji uzdatniania wody w Podaninie i przy ul. Podgórnej w Chodzieży. Koszt ich wykonania do odpowiednio ponad 2,3 mln zł i ponad 1,6 mln zł. Ich wydajność to 70 i 90 m3/h uzdatnionej wody, która płynie do odbiorców.

W ramach projektu wybudowano ponad 19 km sieci wodociągowej łączącej oddzielne dotąd sieci w jeden zintegrowany system, który zapewnia mieszkańcom miasta i gminy ciągłość dostaw wody nawet w przypadku awarii. Wybudowano 16 nowych przepompowni ścieków

a 7 zmodernizowano. Odwiercono 3 nowe studnie głębinowe do poboru wody. Najgłębsza z nich znajduje się w Podaninie i mierzy aż 147 m.

Na terenie miasta i gminy wybudowano i zmodernizowano 25,9 km. sieci kanalizacji sanitarnej. Rozdzielono również kanalizację deszczową od kanalizacji ogólnospławnej eliminując niebezpieczeństwo przedostawania się ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej i ograniczając napływy wody deszczowej do oczyszczalni ścieków w czasie obfitych opadów.

Podczas realizacji prac wykonawcy stosowali nowoczesną technologię przewiertu sterowanego, która pozwala na budowę podziemnych instalacji bez rozkopywania nawierzchni. Najdłuższy jednorazowy odcinek wykonany w ten sposób – przy ul. Fabrycznej w Chodzieży - miał długość 130 m. Łącznie metodą bezwykopową wybudowano kilka kilometrów sieci. Najtrudniejsze realizacje zostały wykonane pod torami kolejowymi w Stróżewie i Chodzieży pomiędzy ul. Dworcową, a Fabryczną na długości 70m.

Podczas realizacji projektu udało się uzyskać spore oszczędności, dzięki którym możliwe było rozszerzenie zakresu prac w roku 2014.

Całkowity koszt projektu wyniósł 50.598.124,39 zł, z czego 23.730.370,66 zł to pieniądze pochodzące z Funduszu Spójności z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Skutki kilkuletnich prac to przede wszystkim poprawa stanu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz większa dostępność do usług zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków dla mieszkańców gminy i miasta Chodzieży. Przekłada się to bezpośrednio na komfort życia mieszkańców oraz stan gleb i wód powierzchniowych. Najlepiej zauważalnym efektem jest płynąca z kranów czystsza woda oraz bezpieczeństwo ciągłości dostaw wody do odbiorców.