Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Zakończenie fazy budowlanej projektu

To już koniec projektu

Zakończyła się największa od stu lat inwestycja infrastrukturalna w Chodzieży. Inwestor i wykonawcy podsumowali trwającą osiem lat współpracę.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” był realizowany przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja od roku 2008. Naprawdę głośno zrobiło się o nim w roku 2012, wraz z otrzymaniem przez MWiK dofinansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Uzyskana kwota prawie 24mln zł – bezprecedensowa w historii miasta i gminy - pozwoliła działaniom nabrać rozmachu.

Prace objęły znaczną część terenu miasta oraz okolicznych wsi leżących w obrębie Gminy Wiejskiej Chodzież.

Owoce tej kilkuletniej inwestycji to zarówno zmiany jakościowe, jak i ilościowe. Poprawie uległy parametry wody, zapewnione zostało bezpieczeństwo i ciągłość jej dostaw. Ściek oczyszczony odprowadzany z oczyszczalni przyczynia się do poprawy stanu odbiornika, rzek Bolemki i Noteci. Znacznie wzrosła długość obu sieci, do kanalizacji podłączono ponad 400 nowych użytkowników. Stopień skanalizowania w aglomeracji Chodzież osiągnął prawie 98%. Rozbudowa systemów wodociągowego i kanalizacyjnego stwarza również nowe możliwości dla rozwoju terenów pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą. Projekt pozwolił na połączenie w jeden dwóch wodociągowych systemów – miejskiego i gminnego. W jeden system połączono również dwa odrębne dotąd systemy kanalizacji miasta i gminy.

Ponadto wyłączono z eksploatacji urządzenia stare i nieefektywne, zastępując je nowymi, bardziej wydajnymi, dostosowanymi do wymagań zmodernizowanych obiektów.

Takie obiekty jak Miejska Oczyszczalnia Ścieków, stacje uzdatniania w Podaninie i Chodzieży, to obiekty nowoczesne na miarę XXI wieku.

Projekt miał również swój walor edukacyjny. Pracownicy chodzieskich wodociągów uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, organizowali grupowe wizyty na obiektach, imprezy dla całych rodzin, tematyczne konkursy dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyli także w imprezach targowych.

Realizacja tak wielkiej inwestycji nie mogła się obyć bez problemów – choćby częstych utrudnień dla mieszkańców spowodowanych zmianami organizacji w ruchu drogowym. Trzeba jednak przyznać, że tego typu niedogodności były ograniczone do niezbędnego minimum, między innymi dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii – takich jak metody bezwykopowe, dzięki którym m.in. można było bezkolizyjnie poprowadzić rurociąg pod torami kolejowymi, czy zmodernizować kanalizację zlokalizowaną pod boiskiem piłkarskim.

Zakończony projekt, swoją skalą i zakresem, często porównywany jest do wybudowania pierwszego chodzieskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w drugiej dekadzie XX w. Jego efekty będą odczuwane jeszcze przez wiele lat.

Na koniec warto podać kilka faktów, które pomogą uzmysłowić sobie skalę działań.

Zrealizowano 31 zadań inwestycyjnych. Łączna wartość inwestycji to 50.598.124,398 zł. Kwota dofinansowania z POIiŚ: 23.730.360,66 zł.

Długość wybudowanej i zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 25,9 km. Ilość wybudowanych i zmodernizowanych przepompowni ścieków: 23. Długość wybudowanej magistralnej sieci wodociągowej: 19 km. Rozbudowa i unowocześnienie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu. Przebudowa i modernizacja 2 stacji uzdatniania wody. Odwiert 3 nowych studni głębinowych. Łączna długość wodociągu wykonanego metodą bezwykopową: 2400 m.