Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Stacja Uzdatniania Wody Podgórna ukończona

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Postępy prac firmy Wimar w ramach kontraktu nr VIII mieszczącego się w realizacji przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Chodzieży projektu inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”.

 

 

 

 

Zadanie nr 4

1) Wykonawca zgłosił w dniu 23.11.2013r. zakończenie całości robót dla SUW Podgórna, i wystąpił z wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia dla tego zadania. Obecnie Inżynier weryfikuje wniosek Wykonawcy.

2) Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia kolejnego badania wody w celu potwierdzenia parametrów wykazanych w badaniu z dnia 29.11.2013r. Terminy, miejsca i zakres badań, które należy wykonać został omówiony z Wykonawcą i Użyt­kownikiem.

Dla wody wychodzącej do sieci po SUW wymaga się pełnych badań, a dla wody suro­wej i poszczególnych filtrów: żelazo, mangan, mętność i amoniak.

Zadanie nr 1

1) Wykonawca kontynuuje prace związane z montażem sieci kanalizacji tłocznej KS1 i dotychczas wykonał rurociągu PE160 -2700mb, co stanowi 80%. Zakończył prace związane z modernizacją technologii przepompowni P06, P07 i P08 i nadal realizuje prace przy zagospodarowaniu terenów wokół w/w obiektów.

Zadanie nr 2

1)Wykonawca realizuje prace przy budowie sieci wodociągowej. Zamontował studnie węzłowe - zasuwowe i wykonał wpięcia do istniejącej sieci.

2) Wykonawca wykonał dotychczas sieć wodociągową PE110 w zakresie 100%.

3) Wykonawca wykonuje sieć wodociągową na odcinku Nietuszkowo Dolne - Nietuszkowo Górne PE160. Dotychczas wykonał 605mb sieci, co stanowi ok 100% zakresu. Nadal dozbraja sieć w wymaganą armaturę.

Zadanie nr 5

1) Wykonawca kontynuuje prace przy budowie kolektora grawitacyjnego w rejonie ul. Kochanowskiego i Młyńskiej w Chodzieży. Wykonawca obecnie ma zrealizowane 100% zakresu rzeczowego zadania.

Zadanie nr 6

1) Wykonawca zakończył prace przy budowie kanalizacji w ul. Małachowskiego I ul. Malepszego w Chodzieży. Wykonawca zakończył prace odtworzeniowe w rejonie tych ulic. Pozostały do wykonania roboty w ul. Wyszyńskiego.