Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Informacja o JRP

JRP - kim jesteśmy

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) została powołana Zarządzeniem Nr 1/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” przez Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Chodzieży.

 

Cel

Głównym celem powołania ww. jednostki jest prawidłowa realizacja wspomnianego Projektu.
Inwestycje planowane do przeprowadzenia przez miasto i gminę Chodzież przy współfinansowaniu ze środków pozabudżetowych wymagają Interdyscyplinarnego przygotowania. Związane jest to z koniecznością właściwego przygotowania pod względem inwestorskim i projektowym oraz właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej o środki zewnętrzne. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Środowiska, w sprawie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Funduszu Spójności, prawidłowa realizacja projektu powinna zostać zapewniona, między innymi, poprzez powołanie Jednostki Realizującej Projekt (JRP), zarządzanej przez Kierownika JRP, podlegającego bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. realizacji projektu MAO (Measure Authorising Officer).

 

zadania

Do podstawowych zadań działania Jednostki należą:
*Realizacja projektu-zadania inwestycyjnego określonego jako „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” finansowanego z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

* Współpraca z instytucjami wskazanymi w POIiŚ.

*Współpraca z organami administracji, służbami i innymi instytucjami państwowymi w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji Projektu.

*Wdrażanie i stosowanie procedur opracowanych dla potrzeb realizacji Projektu.

*Bieżąca analiza potrzeb finansowych służąca zapewnieniu płynności finansowej Projektu w oparciu o : dofinansowanie w ramach POIiŚ, środki własne gminy i miasta, inne źródła finansowania.

*Aktualizacja harmonogramu realizacji Projektu, planu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.

*Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu.

*Przygotowanie dokumentacji do postępowań oraz udział w organizacji i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu.

*Kontrola i współpraca z Inżynierem Kontraktu oraz Wykonawcami przy realizacji projektu.

*Zapewnienie organizacji narad koordynacyjnych oraz spotkań dotyczących realizacji Projektu.

*Opracowywanie i przekazywanie niezbędnych raportów i sprawozdań oraz innych wymaganych dokumentów.

*Działania promocyjne Projektu i Programu POIiŚ zgodnie z wytycznymi.

*Dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia Projektu, spotkania z mieszkańcami miasta i gminy.

 

struktura

Struktura organizacyjna JRP

W skład Jednostki Realizującej Projekt wchodzą następujące stanowiska:

· Kierownik JRP – Z-ca MAO

· Inżynier Koordynator

· Stanowisko ds. finansowo-ekonomicznych i raportowania

· Stanowisko ds. organizacyjno-prawnych

· Stanowisko ds. monitoringu i promocji

 

zobacz schemat organizacyjny w formacie .pdf

 

 

siedziba

Jednostka Realizująca Projekt znajduje się w Chodzieży przy ul. Noteckiej 5a

kod pocztowy: 64-800