Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Modernizują SUW w Podaninie

Kontrakty V i VII wykonywane w ramach realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Chodzieży projektu inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”, dofinansowanego z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, obejmują następujące zadania: KONTRAKT nr V Zadanie nr 1. „Modernizacja SUW Podanin” Zadanie nr 2. „Odwiert studni głębinowej ujęcie Podanin III (rurociąg wody surowej). Zadanie nr 3. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin Krystynka Stróżewo”. KONTRAKT nr VII Zadanie nr 1. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin Chodzież”. Zadanie nr 2. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Podanin Stróżewko Stróżewo”

 

Kontrakt V i VII

Postęp robót w raportowanym okresie

W raportowanym okresie Wykonawca prowadził roboty z małym zaangażowaniem w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, i w nieznacznym odstępstwie od obowiązującego Harmonogramu, zwłaszcza dot. do realizacji robót związanych z SUW w Podaninie. Niemniej mając na uwadze pozostały Czas na Ukończenie, Wykonawca jest w stanie zakończyć roboty bez opóźnień.

Kontrakt V

zadanie 1 1) Wznowiono wykonywanie robót przy elewacji pomieszczeń 04-10, których zaawansowanie ocenia się na 90%. 2) Wykonawca wykonał w 100% prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji technologicznych SUW. 3) Trwają prace przy wykonaniu zagospodarowania terenu, które obecnie są zaawansowane w 50%. Obecnie Wykonawca wykonuje układanie kostki betonowej. 4) Trwają prace przy odstojniku wód popłucznych, które są zaawansowane w 98%. 5) Wykonywane są prace wykończeniowe dla montażu obudów studni nr 1 i 2, które obecnie są zaawansowane w 90%. 6) Wykonawca skoryguje program Rozruchu SUW w Podaninie i przedstawi go do akceptacji do dnia 09.04.2014r. 7) Wykonawca planuje rozpocząć próby rozruchowe od dnia 14.04.2014r. i planuje je prowadzić przez 5 dni tj. do dnia 18.04.2014r. Wg opinii Inżyniera i Zamawiającego ten termin może spowodować nie zakończenie prób rozruchowych w wyznaczonym Czasie na Ukończenie.

zadanie 2 1) Zakończono w 100% prace w zakresie zagospodarowania terenu. 2) Wykonawca przygotowuje sie do wykonania rozruchu, który planuje się od 16 tygodnia tego roku.

zadanie 3 1) Sieć wodociągowa została wykonana i odebrana w 100%. Dokumentacja powykonawcza została zatwierdzona przez Inżyniera.

Wykonawca do zakończenia okresu raportowego wykonał w zakresie Kontraktu nr VII

zadanie 1 1) Wykonano sieć wodociągową na odcinku ok 3 640mb tj. 100% zakresu rzeczowego, i zakończył prace porządkowe i przy odtworzeniach nawierzchni w 100%. Wykonawca przedłożył Inżynierowi i Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (odbiorowa) dla tego zadania. Inżynier zatwierdził przedmiotową dokumentację.

zadanie 2 1) Wykonawca wykonał 100% robót zasadniczych. Zakończył prace porządkowe wraz z wymaganymi próbami i przy odtworzeniach nawierzchni w 100%. Wykonawca przedłożył Inżynierowi i Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (odbiorowa) dla tego zadania. Inżynier zatwierdził przedmiotową dokumentację.