Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


SUW Podgórna - w oczekiwaniu na przyjęcie świadectwa ukończenia prac

Zadanie 4 z kontraktu nr VIII, realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp z o.o. projektu inwestycyjnego inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”, dofinansowanego z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, polegało na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Podgórnej w Chodzeży. Zostało zakończone w oczekiwaniu na wydanie Świadectwa Przejęcia.

 

Zadanie nr 4

Wykonawca ponownie zgłosił w dniu 03.03.2014r. zakończenie całości robót dla SUW Podgórna w związku z upływem w dniu 28.02.2014r. terminu wyznaczonego

na wykonanie dodatkowych prób i wystąpił z wnioskiem o wydanie Świadectwa

Przejęcia dla tego zadania. Obecnie Inżynier weryfikuje wniosek Wykonawcy.

Projektant potwierdził poprawność wykonania instalacji technologicznej SUW

wg dokumentacji projektowej. W wyniku prowadzonych badań potwierdza

się konieczność stosowania chlorowania wstępnego przed instalacją filtrów w celu

skutecznego usuwania manganu. Instrukcje i zalecenia wypracowane dla docelowego prowadzenia procesu uzdatniania po przeprowadzonych próbach zostaną uzgodnione przez Projektanta .

 

Zadanie nr 1

Wykonawca kontynuuje prace związane z montażem sieci kanalizacji tłocznej KS1

i dotychczas wykonał rurociągu PE160 w zakresie 100%. Nadal realizuje prace

przy zagospodarowaniu terenów wokół w/w obiektów. Pozostały do wykonania

przepompownie P02 i P03 oraz rurociąg tłoczny DN75 Kierzkowice - Kamionka. Roboty zostały wznowione od dnia 17.02.2014r.

 

Zadanie nr 2

1)Wykonawca wznowił od dnia 17.02.2014r. prace przy budowie sieci wodociągowej.

Obecnie realizowane są prace w Stacji Podnoszenia Ciśnienia.

2)Dla potrzeb doboru zestawu hydroforowego przeprowadzono pomiar wydajności

i ciśnienia hydrantów na odcinku sieci Milcz-Nietuszkowo i na podstawie tych pomiarów

dokonano doboru zestawu.

3)Przeprowadzono próbę ciśnieniową odcinka sieci wodociągowej PE 110 na odcinku

ok 300mb z wynikiem negatywnym. Inspektor zaleca usunąć nieszczelności i powtórzyć

próbę.

 

Zadanie nr 5

Wykonawca zakończył prace przy budowie kolektora grawitacyjnego w rejonie

ul. Kochanowskiego i Młyńskiej w Chodzieży. Wykonawca obecnie ma zrealizowane 100% zakresu rzeczowego zadania. Przeprowadzono przegląd techniczny sieci. Obecnie Wykonawca opracowuje dokumentację powykonawczą i przedstawi wniosek o wydanie Świadectwa Przejęcia dla tego zadania.

 

Zadanie nr 6

Wykonawca zakończył prace przy budowie kanalizacji w ul. Małachowskiego

i ul. Malepszego w Chodzieży. Wykonawca zakończył prace odtworzeniowe

w rejonie tych ulic. Wykonawca rozpoczął roboty w ul. Wyszyńskiego.