100 lat Miejskich Wodociągów w Chodzieży

W piątek, 24 października 2014 r, w Chodzieskim Domu Kultury odbyła się uroczystość podsumowująca obchody stulecia Miejskich Wodociągów.

Pierwsze, z czym goście zetknęli się wchodząc do CHDK, to wystawa zabytkowych wodomierzy, rur i narzędzi, zawierająca choćby taką ciekawostkę, jak drewniana rura wodociągowa z terenu chodzieskiego zamku.

Na wystawie znalazły się ponadto reprodukcje archiwalnych dokumentów, w tym kopia mapy Chodzieży z planem instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, wykonanej w roku 1909. Oryginał tego dokumentu można było zobaczyć wyeksponowany na scenie w sali kinowej, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość. Odsłonięcia odrestaurowanej mapy dokonali wspólnie: Tadeusz Kołodziejczyk - wieloletni pracownik, a nastepnie dyrektor chodzieskich wodociągów, Prezes MWiK Stanisław Biniecki, Przewodnicżaca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik oraz Burmistrz Jacek Gursz.

Z najciekawszych dla widza momentów imprezy na pewno warto wymienić film o wodociągach wyświetlany na dużym ekranie oraz promocję książki dr Andrzeja Zarzyckiego „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W CHODZIEŻY 100 LAT W SŁUŻBIE MIESZKAŃCÓW 1914 - 2014".

O samej publikacji oraz o historii wodociągów w ogóle, a chodzieskich w szczególności, opowiadał autor książki. Publikację otrzymał każdy z uczestników uroczystości.

Nie obyło się bez życzeń i gratulacji składanych na ręce prezesa, a także dla najbardziej zasłużonych pracowników, w tym wspomnianego T. Kołodziejczyka, któremu okolicznościowy ares wręczył rownież Burmistrz Jacek Gursz.

 

Część artystyczną wypełnił występ Janusza Szroma z towarzyszeniem muzyków tworzących wraz z nim Projekt Śpiewnik. W programie znalazły się najpiękniejsze utwory polskiej muzyki rozrywkowej w specjalnych aranżacjach.

 

Poniżej krótka informacja o historii chodzieskich wodociągów.

Od stu lat dostarczają wodę

Najważniejsze fakty z historii Miejskich Wodociągów w Chodzieży

W roku 2014 chodzieski zakład wodociągów i kanalizacji obchodzi stulecie swojego istnienia. Na przestrzeni minionego wieku przedsiębiorstwo działało nieprzerwanie, choć pod różnymi nazwami

i w ramach różnych form organizacyjnych. Niezależnie od tych zmian zawsze zajmowało się dostarczaniem mieszkańcom wody oraz odbiorem i zagospodarowaniem ścieków.

Zaczęło się od protestu

Impuls do powstania zakładu wodociągowego dali sami mieszkańcy Chodzieży protestując w pierwszych latach XX wieku przeciwko fatalnemu już wówczas systemowi zaopatrzenia miasta w wodę pitną i domagając się od władz jego poprawy.

W roku 1903 chodzieżanie czerpali bowiem wodę wyłącznie z kilkunastu publicznych studni, z których tylko kilka się do tego nadawało, a pozostałe były zanieczyszczone.

W tymże roku władza postanowiła wysłuchać głosu mieszkańców, co zaowocowało zwołaniem przez ówczesnego burmistrza, Juliusza Dembecka, ogólnego zebrania mieszkańców w celu omówienia wybudowania w mieście wodociągu i kanalizacji.

Mieszańcy nie chcieli się dołożyć

Choć mieszkańcy poparli pomysł budowy systemu wodociągów i kanalizacji, nie zgodzili się jednak na jego sfinansowanie. W konsekwencji realizacja inwestycji opóźniła się o 5 lat, kiedy to magistrat zdecydował się wyłożyć na nią pieniądze z kasy miasta.

Prace przygotowawcze rozpoczęły się w roku 1908, a gotowa sieć kanalizacji i wodociągu została oddana do użytku z początkiem roku 1914.

Ujęcia wody znajdowały się w okolicy dzisiejszych ulic Młyńskiej i Kochanowskiego. Były to studnie artezyjskie o głębokości do 40 metrów, połączone wspólnym lewarem. Woda przekazywana była do studni zbiorczej, skąd system 3 pomp przesyłał ją do odbiorców. Wykonawcą inwestycji była firma Windschild & Langelott, która wybudowała również główny budynek będący siedzibą administracyjną zakładu, który do dziś znajduje się przy ul. J. Kochanowskiego i nadal pełni tę samą funkcję.

Miejskie Wodociągi po raz pierwszy - rok 1913

W tym okresie powstała także stacja pomp wyposażona w urządzenia zasilane ropą i prądem elektrycznym, żelbetonowy magazyn czystej wody o pojemności 380 m3 pełniący rolę wieży ciśnień. Długość sieci wodociągowej wynosiła niecałe 10 km i była wykonana z żeliwnych rur o średnicy od 80 do 200 mm.

Już w roku 1913 został utworzony regulamin zaopatrywania miasta w wodę, w którym po raz pierwszy pojawiła się nazwa zakładu: "Miejskie Wodociągi Kolmar I/P."

Oczyszczalnia - nowy niemiecki patent

Niemal równolegle z wodociągiem powstawała w Chodzieży sieć kanalizacyjna.

Wybudowano też - zaledwie 11 lat od opatentowania wynalazku w Niemczech, mechaniczną oczyszczalnię ścieków - Osadnik Imhoffa (studnia Emschera). Oczyszczalnia znajdowała się przy dzisiejszej ulicy Zwycięstwa, nieopodal Rzeźni Miejskiej, niosąc tym samym ratunek Rzece Bolemce, do której nieoczyszczone ścieki trafiały od średniowiecza.

Wspomniane wyżej inwestycje miały trudny do przecenienia wpływ na podniesienie jakości życia mieszkańców Chodzieży. Z ich dobrodziejstw mogło już korzystać 86% chodzieżan. Znacznie zmniejszyło się zanieczyszczenie okolicznych akwenów. Miały również swój udział w podniesieniu średniej długości życia mieszkańców.

 

Sto lat bez „rewolucji"

Infrastruktura sprzed stu lat była solidna i dobrze zaprojektowana. W związku z tym, w przeciągu wielu lat nie było już równie rewolucyjnych, prowadzonych z takim rozmachem prac. Zmiany przyniosła końcówka XX wieku, kiedy to wybudowano dwie stacje uzdatniania wody (na ul. Podgórnej i ul. Traugutta) oraz Miejską Oczyszczalnię ścieków Studzieniec-Łęg. W następne stulecie zakład wszedł już jako spółka prawa handlowego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - której jedynym udziałowcem początkowo było miasto Chodzież. W roku 2005 do spółki przystąpiła Gmina Chodzież. W związku z tym zwiększył się zasięg terytorialny świadczonych przez MWiK usług.

Obecnie woda dla zaopatrzenia odbiorców pobierana jest z 22 studni głębinowych o łącznej zdolności produkcyjnej 9.000 m3 na dobę. Woda „surowa" oczyszczana jest w 5 stacjach uzdatniania - dwóch na terenie miasta i trzech w okolicznych wsiach. Wodociąg mierzy ponad 180 km długości sici magistralnej i rozdzielczej.

Sieć kanalizacji sanitarnej ma łączną długość ponad 120 km, na której pracuje 90 przepompowni ścieków objętych centralnym systemem sterowania i monitoringu. Ścieki są odbierane przez jedyną pracującą dla aglomeracji oczyszczalnię znajdującą się w Studzieńcu. Obiekt został uruchomiony w roku 1999 zastępując, wspomnianą powyżej, mechaniczną oczyszczalnię wybudowaną jeszcze w roku 1913 przy obecnej ul. Zwycięstwa oraz 6 lokalnych oczyszczalni ścieków.

Za pieniądze z Unii

Dzięki pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przystąpiły do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież". Spółka otrzymała na ten cel 23.587.700,09 zł dofinansowania z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji to 50.298.011,00 zł.

Projekt zakłada budowę ponad 19 km sieci wodociągowej magistralnej łączącej miejski i gminny system wodociągowy. Wybudowanych i zmodernizowanych zostanie łącznie 26,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej. W ramach projektu, wśród wielu zadań, znajduje się modernizacja 22 przepompowni ścieków i budowa ponad 2,4 km sieci kanalizacji deszczowej. Jednym z najważniejszych zadań jest bez wątpienia modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec-Łęg oraz modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody (w Podaninie i w Chodzieży przy ul. Podgórnej) i odwiert 3 nowych głębinowych studni.

Wśród korzyści jakie przyniesie realizacja projektu należy wymienić podniesienie stopnia skanalizowania aglomeracji chodzieskiej do poziomu 98%. Dostęp do sieci uzyska około 350 nowych użytkowników, a gospodarstwa, które dotychczas korzystały z bezodpływowych zbiorników, zostaną w większości włączone do sieci kanalizacyjnej. Będzie to miało korzystny wpływ na otaczające nas środowisko. Zmodernizowane stacje uzdatniania wody zapewniają gwarancję ciągłości dostaw wody wysokiej jakości.